Adventi játék

Facebook – Játékszabályzat

Az „Adventi játék” játékszabályzata

Az AnyaÉLenjár Facebook oldal üzemeltetője és adminisztrátora, Eisner Ágota (továbbiakban: „Szervező”) „Adventi játék” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

  1. forduló (az első #adventiszójáték bejegyzés): 2021. november 30. –
  2. december 05. 23:59
  3. forduló (a második #adventiszójáték bejegyzés): 2021. december 06.- 2021. december 10. 23:59
  4. forduló (a harmadik #adventiszójáték bejegyzés): 2021. december 11. -2021. december 15. 23:59
  5. forduló (a negyedik #adventiszójáték bejegyzés): 2021. december 16. -2021. december 21. 23:59

EXTRA nyereménysorsolás: 2021. december 23. 20:00

  1. A játék menete

A játék a Facebookon történik. „Adventi játék” Facebook csoportjában 2021. november 30-án, 2021. december 07-én, 2021. december 14-én és 2021. december 21-én megjelenő bejegyzéseihez a Játékosoknak hozzászólásban kell megírniuk, hogy a bejegyzésben található fotón feltüntetett betűtáblán melyik 3 szót találja meg elsőként.  A nyereményjátékban azok az oldalkedvelők vesznek részt, akik kedvelik a játék bejegyzését és leírják kommentben a 3 szót.

A Szervező az adventi időszak 4 hete alatt 4 alkalommal sorsol az itt jelzett időpontokban:

  1. december 06. 10 óra
  2. december 11. 10 óra
  3. december 16. 10 óra
  4. december 21. 10 óra

A játék első négyfordulóján résztvevők a bejegyzésben megjelölt kedvezményt vehetik igénybe a szervezővel egyeztetett life coaching 3 alkalmas konzultáció során. A nyeremény 2022. március 30-ig váltható be, és nem ruházható át más személynek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyertest a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés

A nyertest Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti, a nyertesnek 10 naptári napon belül vissza kell igazolnia a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja nyereményét, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, Facebook felhasználói profillal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgáltatókat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremény visszakövetelhető.

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata az „AnyaÉLenjár” Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes és kísérőjének érvényes e-mail címe, neve és személyigazolvány száma – Eisner Ágota kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli és tárolja. Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, Eisner Ágota általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Eisner Ágota további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket Eisner Ágota a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Eisner Ágota/ Szervező

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az anyaelenjar@gmail.com email címen.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Veszprém, 2021. november 30.